Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013Nçi nhí cø ®ong ®Çy
                                          
Tuæi cao trÝ nhí gi¶m dÇn
E kh«ng cßn ®ñ tinh thÇn lµm th¬
Ch÷ to, ch÷ nhá tá mê
§µnh m­în vi tÝnh ®Ó th¬ tr×nh lµng
D¨m ba c©u ch÷ lµng nhµng
Thó vui chãt ®· ®a mang mét thêi !
Th­¬ng thay con ch÷ må c«i
Bá th­¬ng, v­¬ng téi - t×nh ®êi ®ãn ®­a
§ong ®Çy nçi nhí sím tr­a
Th¶ hån vµo ch÷ cho võa lßng Th¬
Th©n t»m rót ruét nh¶ t¬
Th¸ng ngµy suy ngÉm - vÇn th¬ gi·i bµy
Quªn m×nh tuæi t¸c th©n gµy
MÆc cho Th¬ cø ®i m©y vÒ trêi
Còng lµ c¸i thó nghØ ng¬i
Ch¼ng ph¶i ®­a ®ãn, chµo mêi phiÒn ai.
Tù tung tù t¸c d¨m bµi
Lµm quµ tÆng b¹n sím mai lãt lßng.
                                                    B.T.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét