Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013Ch¹m bãng hoµng h«n

   Båi håi ch¹m bãng hoµng h«n
   Cho ta nhí l¹i tuæi hång ngµy x­a
   V« t­ ch¹y nh¶y n« ®ïa
   Ngµy hai buæi häc n¾ng m­a ch¼ng nÒ
   Rén rµng ch©n b­íc th¨m quª
   NÎo ®i th× nhí, nÎo vÒ l¹i th­¬ng
   Tho¾t ®µ tãc b¹c phong s­¬ng
   Bån chån tÊc d¹ vÊn v­¬ng t¬ lßng
   Cßn g× ®©u n÷a mµ mong
   §­êng xa ng¹i b­íc, ®­êng vßng khã qua
   BiÕt bao kû niÖm trong ta
   Khi quªn khi nhí nh­ lµ méng du
   §­êng ®êi mu«n dÆm gi· tõ
   Lßng cßn l­u luyÕn h¸t ru mét ®êi
   Xu©n ®Õn xu©n l¹i qua råi
   Th­êng t×nh lµ lÏ lu©n håi th¸ng n¨m.                                
                                 B.T.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét