Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013Xin ®õng…

Cã nh÷ng ng­êi lµm th¬ nh­ nãi
L¹i cã ng­êi “ch¬i ch÷” víi vÇn th¬
Hä ngé nh©n thÕ lµ ®æi míi
§äc bµi th¬ mµ ch¼ng hiÓu hä nãi g× !

Xin ®õng lµm xiÕc víi th¬
Khi ngãn nghÒ ch­a thµnh th¹o
Xin h·y lµ con chiªn ngoan ®¹o
Tr­íc khi muèn lµm chóa Giª su.
                                          B.T.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét