Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013


V÷ng tay chÌo

Cã mét thêi biÓn lïi xa bê c¸t
Mang theo ®i bao ­íc väng ngµy xanh
KiÕp con ng­êi còng mu«n nçi mong manh
BiÓn cßn kh¸t huèng chi ng­êi nhá bÐ

Tr¸i ®Êt trong vò trô chØ lµ h¹t c¸t
Sao ®au th­¬ng l¹i to t¸t v« cïng
HÕt thiªn tai ®Þch ho¹ chÊt chång
Lßng ®è kþ ®Èy con ng­êi gôc ng·.

Nh­ng ®Êt trêi cã søc m¹nh v« biªn
§· hun ®óc tr¸i tim ng­êi ®á th¾m
ThuyÒn ra kh¬i kh«ng bao giê sî ®¾m
V÷ng tay chÌo v­ît sãng c¶ trïng d­¬ng.
                                                             B.T.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét