Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Lµ hoa cña ®êi

LÇn ®Çu em gãi b¸nh ch­ng
Bµn tay lãng ngãng ch­a tõng lµm quen
MÑ ngåi d¹y b¶o : ®õng quªn
L¹t mÒm buéc láng b¸nh rÒn míi ngon
Luéc xong l¸ cø xanh rên
MÑ khen con g¸i, mÑ th­¬ng nhÊt nhµ.
§Ñp ng­êi, ®Ñp nÕt mÆn mµ
Em lµ c« TÊm, lµ hoa cña ®êi.
                     
               TÕt t©n m·o – 2011
                                   B.T.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét