Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013Nçi nhí cø ®ong ®Çy
                                          
Tuæi cao trÝ nhí gi¶m dÇn
E kh«ng cßn ®ñ tinh thÇn lµm th¬
Ch÷ to, ch÷ nhá tá mê
§µnh m­în vi tÝnh ®Ó th¬ tr×nh lµng
D¨m ba c©u ch÷ lµng nhµng
Thó vui chãt ®· ®a mang mét thêi !
Th­¬ng thay con ch÷ må c«i
Bá th­¬ng, v­¬ng téi - t×nh ®êi ®ãn ®­a
§ong ®Çy nçi nhí sím tr­a
Th¶ hån vµo ch÷ cho võa lßng Th¬
Th©n t»m rót ruét nh¶ t¬
Th¸ng ngµy suy ngÉm - vÇn th¬ gi·i bµy
Quªn m×nh tuæi t¸c th©n gµy
MÆc cho Th¬ cø ®i m©y vÒ trêi
Còng lµ c¸i thó nghØ ng¬i
Ch¼ng ph¶i ®­a ®ãn, chµo mêi phiÒn ai.
Tù tung tù t¸c d¨m bµi
Lµm quµ tÆng b¹n sím mai lãt lßng.
                                                    B.T.H


Ch¹m bãng hoµng h«n

   Båi håi ch¹m bãng hoµng h«n
   Cho ta nhí l¹i tuæi hång ngµy x­a
   V« t­ ch¹y nh¶y n« ®ïa
   Ngµy hai buæi häc n¾ng m­a ch¼ng nÒ
   Rén rµng ch©n b­íc th¨m quª
   NÎo ®i th× nhí, nÎo vÒ l¹i th­¬ng
   Tho¾t ®µ tãc b¹c phong s­¬ng
   Bån chån tÊc d¹ vÊn v­¬ng t¬ lßng
   Cßn g× ®©u n÷a mµ mong
   §­êng xa ng¹i b­íc, ®­êng vßng khã qua
   BiÕt bao kû niÖm trong ta
   Khi quªn khi nhí nh­ lµ méng du
   §­êng ®êi mu«n dÆm gi· tõ
   Lßng cßn l­u luyÕn h¸t ru mét ®êi
   Xu©n ®Õn xu©n l¹i qua råi
   Th­êng t×nh lµ lÏ lu©n håi th¸ng n¨m.                                
                                 B.T.HXin ®õng…

Cã nh÷ng ng­êi lµm th¬ nh­ nãi
L¹i cã ng­êi “ch¬i ch÷” víi vÇn th¬
Hä ngé nh©n thÕ lµ ®æi míi
§äc bµi th¬ mµ ch¼ng hiÓu hä nãi g× !

Xin ®õng lµm xiÕc víi th¬
Khi ngãn nghÒ ch­a thµnh th¹o
Xin h·y lµ con chiªn ngoan ®¹o
Tr­íc khi muèn lµm chóa Giª su.
                                          B.T.H

V÷ng tay chÌo

Cã mét thêi biÓn lïi xa bê c¸t
Mang theo ®i bao ­íc väng ngµy xanh
KiÕp con ng­êi còng mu«n nçi mong manh
BiÓn cßn kh¸t huèng chi ng­êi nhá bÐ

Tr¸i ®Êt trong vò trô chØ lµ h¹t c¸t
Sao ®au th­¬ng l¹i to t¸t v« cïng
HÕt thiªn tai ®Þch ho¹ chÊt chång
Lßng ®è kþ ®Èy con ng­êi gôc ng·.

Nh­ng ®Êt trêi cã søc m¹nh v« biªn
§· hun ®óc tr¸i tim ng­êi ®á th¾m
ThuyÒn ra kh¬i kh«ng bao giê sî ®¾m
V÷ng tay chÌo v­ît sãng c¶ trïng d­¬ng.
                                                             B.T.H
Lµ hoa cña ®êi

LÇn ®Çu em gãi b¸nh ch­ng
Bµn tay lãng ngãng ch­a tõng lµm quen
MÑ ngåi d¹y b¶o : ®õng quªn
L¹t mÒm buéc láng b¸nh rÒn míi ngon
Luéc xong l¸ cø xanh rên
MÑ khen con g¸i, mÑ th­¬ng nhÊt nhµ.
§Ñp ng­êi, ®Ñp nÕt mÆn mµ
Em lµ c« TÊm, lµ hoa cña ®êi.
                     
               TÕt t©n m·o – 2011
                                   B.T.H

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

ĐÊM HÈ NGHE SÓNG HÁT

Đêm hè rực rỡ ánh sao
Nằm nghe sóng hát dạt dào ngoài khơi
Thầm thì tâm sự lứa đôi
Âm vang vách núi xa vời trùng dương
Chạnh lòng nhớ tới quê hương
Dường như có giọng hát vàng hội Lim
Đêm nằm trăn trở kiếm tìm
Dấu xưa hằn vết trong tim thuở nào
Trăng lên sóng vỗ rì rào
Tìm bờ cát trắng thấm vào rừng cây
Đêm tàn trăng lặn sóng say
Bình minh chợt đến gió lay đổi chiều
Cuộc đời ơi ! mấy thương yêu
Đừng vội như những cánh diều đứt dây
Trời cao - biển thẳm - đất dày
Có nghe sóng hát vơi đầy tâm tư ?
Cửa Lò - Hè 2011